U C H W A Ł A Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2022r.

w sprawie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm) , oraz art. 13 ust 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2019r. poz.1479) uchwala się, co następuje:

§1.

 

Z dniem 30 września 2022r. zamierza się dokonać likwidacji Filii bibliotecznej w Orłowie.

 

§2.

 

Upoważnia się Wójta Gminy Rzewnie do zasięgnięcia opinii co do zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej w Orłowie w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu – Wojewódzkiej Bibliotece Głównej w Warszawie.

 

§ 3.

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzewnie, na stronie Biblioteki Publicznej w Rzewniu oraz Filii w Orłowie.

 

§4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Rzewnie

/-/ Krzysztof Napiórkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XLIII/282//2022  Rady Gminy Rzewnie   z dnia 30 marca 2022 r.

 

 

Gmina Rzewnie jest organizatorem  Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r., poz. 1479) organizator może dokonać likwidacji Biblioteki lub jej Filii po przeprowadzeniu  procedury określonej w/w ustawie.

Filia biblioteczna zlokalizowana jest w budynku  po byłej Publicznej Szkoły Podstawowej

w Orłowie, która została zlikwidowana w 2013 roku. Zajmowała pomieszczenie
o powierzchni 32 m2. Czynna była 2 dni w tygodniu. Od 2017 roku corocznie odnotowywano w Filii spadek  czytelników i wypożyczeń.  Z uwagi na pogarszające się warunki lokalowe jak i częste awarie  wodno – kanalizacyjne od 2020 roku działalność Filii została zawieszona. Nie ma  możliwości przeniesienia Filii do  innej lokalizacji, ze względu na brak odpowiedniego na ten cel lokalu.

Aktualnie znacząca część wartościowego księgozbioru została przeniesienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu. A książki zniszczone i zdeaktualizowane zostały przekazane na makulaturę.

W budynku  po byłej szkole planowane  są  pomieszczenia  na potrzeby sportu oraz w sytuacjach  nadzwyczajnych zagrożeń  na potrzeby zarządzania kryzysowego. Działalność tego obiektu wymaga zapewnienia dodatkowego metrażu i likwidacja Filii bibliotecznej w Orłowie umożliwi przeznaczenie zwolnionego lokalu realizację  tych zadań.

Likwidacja Filii  nie wpłynie  negatywnie na zaspokojenie potrzeb obecnych jej czytelników. Będą oni mogli korzystać z bogatego księgozbioru w Gminnej Biblioteki w Rzewniu, która znajduje się w niewielkiej odległości  od istniejącej Filii.  I czytelnicy z Filii chętnie korzystają z wypożyczeń  w Gminnej  Bibliotece Publicznej w Rzewniu, która pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo- 16oo oraz ustalone soboty 2 razy w miesiącu  w godzinach 800 do 1200 .

Likwidacja Filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców gminy i nie spowoduje zakłóceń w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu.

 

Mając na uwadze cel likwidacji filii i wymagania stawiane bibliotekom publicznym uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

 Wójt

 /-/ mgr Wiesław Chrzanowski